Glynfab's Prophesy

(English text below)

Ym mhapur bro Y Llien Gwyn, Chwefror 2010, cafwyd casgliad o gerddi diddorol. Wrth lythyru gyda Mr Martin Lewis, Tydrath, yr oedd Mrs Hetty Bechler, (Llundain, ond gynt o Abergwaun) wedi cynnwys deunydd i’w rhannu gyda darllenwyr y papur.

Ymhlith cerddi eraill yr oedd ‘Glynfab’s Prophesy’. Mam Mrs Bechler wnaeth dorri’r gerdd o dudalenau The County Echo ond nid oedd dyddiad ynghlwm wrth y darn. Mae’n debyg mai tua 1909 yr ysgrifennwyd y darn oherwydd mae’n sôn am ddyfodiad y llongau mawrion traws-Iwerydd. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn gymysg trwyddo.

Diddorol yw sylwi bod y syniad o gael gwesty moethus ar dir Parc-y-morfa yn cael ei drafod, ac hefyd mae’r postmon lleol, Dafi Ffrancis yn cael ei enwi. Roedd Dafi yn byw ar y mynydd uwchlaw Dinas yn ardal Fron Isaf  a Rhiwelli. Wrth ymateb i’r gerdd yn y Llien Gwyn, yr oedd Mrs Brennetta Morgan yn cofio yn iawn amdano’n galw yn ei chartref, yn cario’r post, ac yn aros am ddished o de neu fasned o gawl.

Am fwy o wybodaeth am y Mauretania, gwasgwch yma.


 

In the local Welsh newspaper “Y Llien Gwyn”, February 2010, a collection of interesting poems appeared. In correspondence with Mr Martin Lewis, Newport, Mrs Hetty Bechler, (London, but formerly from Fishguard) had included material to share with the readers of the paper.

Among other poems was ‘Glynfab’s Prophesy’. Mrs Bechler’s mother had cut the poem from the pages of “The County Echo” but there was no date attached. The piece was probably written around 1909 because it discusses the arrival of the big trans-Atlantic ships. It is a mixture of both Welsh and English.

It is interesting to note that the idea of ​​having a luxury hotel on land at Parc-y-morfa is being discussed, and also the local postman, Dafi Francis is named.Dafi lived on the mountain above Dinas in the area of ​​Fron Isaf and Rhiwelli.  When responding to the poem in “Y Llien Gwyn”, Mrs Brennetta Morgan remembered very well how he would call at her home, carrying the mail, and would stop for a cup of tea or a bowl of cawl.

For more information about the Mauretania, press here.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.