Paris House - Y Wesh / West Street

Fransis A. Davies oedd perchennog Paris House, ac fe ddilynwyd ef gan ei fab, Donald Davies. Mae nifer o berchnogion wedi bod mewn busnes ar y safle ers hynny, a heddiw, gelwir y siop yn “Naturals” Mae’n gwerthu dillad, losin, teganau ac eitemau amrywiol eraill.Paris House was owned by Francis A. Davies, then passed on to his son, Donald Davies. Successive owners have occupied the premises and today it is known as “Naturals” selling clothes, confectionery, toys and various other items.
Yn y 50au, y siop fawr hon oedd yr agosaf at yr hyn y gellid ei alw’n siop adrannol! Rhoddwyd arian i’w dalu mewn jar a oedd yn gwibio drosodd ar wifrau i’r person oedd yn eistedd yn y ddesg arian a fyddai wedyn yn dychwelyd unrhyw newid neu dderbyneb oedd angen, drwy’r un dull.  Yr oedd dillad merched o’r gwneuthuriadau gorau ar gael yn y siop. Hefyd, am flynyddoedd lawer, hwn oedd yr unig le i brynu gwisg swyddogol yr ysgol, ar gyfer Ysgol Ramadeg Abergwaun.In the 50s, this large shop was the nearest to what could be called a department store! Money for payment was put into a container which whizzed over on wires to the person sitting in the cash desk who would then return any change or receipt due, via the same method.  Ladies clothes of the best makes were available. Also it was for many years, the only place to stock the official school uniform, for the then, Fishguard Grammar School.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.