Ysgol Henner School

Henner School
Brian Roach
The Pembrokeshire Herald and General Advertiser 12 Mai 1905
Agorwyd Ysgol Henner yn 1874. Dros y blynyddoedd cafodd ei adnabod fel Ysgol Fwrdd Henner, Ysgol Bwrdd Wdig ac Ysgol Cyngor Llanwnda!!

Mae adroddiad ‘Llyfrau Gleision’ 1847 yn sôn am dair ysgol ym mhlwyf Llanwnda, – un ysgol bentref yn Llanwnda, ysgol ddyddiol arall yng Nghapel Bedyddwyr Harmoni a thrydydd ysgol ddyddiol yn Wdig.  Cymraeg oedd iaith y rhan fwyaf o’r plant yn yr ysgolion a arolygwyd.  Mae’r adroddiad yn rhoi’r argraff bod safonau yn wael.  Ond gan nad oedd yr arolygwyr yn siarad unrhyw Gymraeg, doedden nhw ddim yn y sefyllfa orau i farnu.

Erbyn 1871, ffurfiwyd ‘Bwrdd Ysgol Henner’ yn lleol, ac erbyn tua 1875 agorwyd Ysgol Henner a gostiodd £500 (gan gynnwys tŷ’r meistr) . Cynlluniwyd yr ysgol i ddal 120 o ddisgyblion ond erbyn 1905 roedd 140 o ddisgyblion.

Prifathro Ysgol Henner rhwng 1885 a 1905 Howell Harries .

Erbyn 1909 roedd y dosbarthiadau yn orlawn a phethau wedo wedi cyrraedd argyfwng. Roedd cynnydd sylweddol yn y boblogaeth yng Wdig oherwydd datblygiad y rheilffordd.  Erbyn Mai 1909 roedd 308 o ddisgyblion wedi eu cofrestru yn Ysgol Henner a chynigiwyd bod angen adeilad newydd, gyda lle i 350 o blant.  Ar 11 Tachwedd 1909, argraffodd y ‘County Echo’ fod llain o dir wedi’i brynu am £350 i adeiladu ysgol newydd.  Ar y 11eg o Awst 1910 daeth y cyhoeddiad y byddai’r adeiladu yn cychwyn. Agorwyd Ysgol Wdig ar Fai 9fed 1912 gan Mr. Bancroft, Arolygydd Ysgolion ei Mawrhydi ar gyfer yr ardal.  Roedd gan yr ysgol newydd ddwy ardal ar wahân i Fabanod ac Iau.  Y prifathro cyntaf oedd Mr Evan Anthony gyda Miss Gertrude Hopkins yng ngofal y Babanod. Trosglwyddon nhw o’r hen Ysgol Henner. Fodd bynnag, parhawyd iddefnyddio adeilad Yr Henner am beth amser.

Ers sawl blwyddyn, mae adeilad Ysgol Henner wedi cael ei ddefnyddio fel cartref gwyliau.

Henner school was opened around 1875 and over the years was variously known as Henner Board School, Goodwick Board School and Llanwnda Council School!!

The ‘Blue Book’ report of 1847 mentions three schools in Llanwnda parish, – one a village school at Llanwnda village, another day school at Harmony Baptist Chapel and a third day school in Goodwick.  Most of the children in the schools inspected were Welsh speaking.  The report gives the impression that standards were poor.  However, as the inspectors spoke no Welsh, they were not in the best position to be judges.

By 1871, the  local ‘Henner School Board’ was formed and by about 1875 Henner School was opened costing £500 (including the master’s house) . The school was designed to hold 120 pupils but by 1905 there were 140 pupils.

Howell Harries was headmaster between 1885 and 1905.

By 1909 overcrowding had reached a crisis. There was significant population increase at Goodwick due to the railway development.  By May 1909 there were 308 pupils registered at Henner school and it was proposed that a new building was needed, accommodating 350 children.  On 11th November 1909, the ‘County Echo’ printed that a plot of land had been purchased for £350 to build a new school.  On 11th August 1910 came the announcement that building would commence. Goodwick School was opened on May 9th 1912 by Mr. Bancroft, His Majesty’s Inspector of Schools for the district.  The new school had two separate areas for Infants and Juniors.  The first headmaster was Mr Evan Anthony with Miss Gertrude Hopkins in charge of the Infants. They transferred from the old Henner School. However, Henner continued to be used for some time.

For many years now, Henner School has been used as a holiday home.

 

 

Comments about this page

 • Pembrokeshire Archives holds the Henner School log -books for 1895-1940. These make for interesting reading and highlight several factors which hampered children’s eduction in the earlier years.
  For instance;
  October 1895, hiring fairs in Fishguard, with some parents withdrawing children from school for servant-hire.
  July 1896, poor attendance, with children hay-making.
  October 1898, Mathry fair causing low school-attendance.
  January 1899, school closed owing to burials at Llanwnda of four bodies washed ashore near Strumble.
  October 1899, diphtheria outbreak, school closed for weeks.
  July 1902, whooping-cough outbreak, school closed.
  May 1903, measles outbreak, school closed.
  October 1904, farmers’ children absent, harvesting potatoes.
  Many children endured very long walks to school (viz. from Manorowen) and suffered in the cold, wet winters.

  By Len urwin (18/04/2023)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.