Hanes Capel Rhosycaerau History of the Chapel

Rhosycaerau

Detholiad o lyfr hanes Capel Annibynnol Rhosycaerau o 1915. Gwelir lluniau tri o weinidogion yr achos.

Cedwid Ysgol Sul yn Rhosycaerau ers 1807. Erbyn 1827 roedd crwt o Drewyddel, David Bateman, wedi dod yma i helpu’r Parchg William Davies yn ei waith. Er mai ond ugain oed we Bateman, cymrodd ofal o’r Ysgol Sul. Erbyn 1840 roedd y ddau yn cyd-weinidogaethu. Priododd Bateman â merch y Parchg Davies ac yr oedd hithau yn ffermio tra’i fod e yn gweinidogaethu er mwyn trio cadw dou ben llinyn ynghyd. Roedd tâl pregethewr yn brin iawn ar y pryd. (I weld Beibl o’r cyfnod hwn, gwasgwch yma- Beibl o Rhosycaerau)

Yn 1900 cyrhaeddodd y Parchg J Gwyn James bwlpid Rhosycaerau. Erbyn hyn roedd David Bateman yn farw (7-4-1886) ond roedd ei weddw yn byw ym Mhontiago. Cai ofal gan John a Hannah Williams a’u pedwar plentyn. Bu John a Hannah yn weision i’r Parchg a Mrs Bateman yn Rhosycaerau yn eu ieuenctid.  (Gwybodaeth o Bennod 5, Cyfrol Coffa Gweinidogon Annibynnol Penfro, (Williams, Merthyr – 1933)A selection of images from a 1915 volume on the history of Rhosycaerau Independent Chapel. Three ministers are shown.

A Sunday School had been held in Rhosycaerau since 1807. By 1827 a man from Moylgrove, David Bateman, had come here to help Reverend William Davies in his work. Although Bateman was only twenty years old, he took charge of the Sunday School. By 1840 the two were ministering together. Bateman married Reverend Davies’ daughter and she farmed while he ministered to try to make ends meet. A preacher’s pay was very low at the time. (To see a Bible from this time period, press here- Beibl Rhosycaerau )

In 1900 the Reverend J Gwyn James ascended to the Rhosycaerau pulpit. By this time David Bateman was dead (7-4-1886) but his widow was living in Pontiago. She was cared for by John and Hannah Williams and their four children. John and Hannah had been servants to Reverend and Mrs Bateman at Rhosycaerau in their youth. (Information from Chapter 5, Pembroke Independent Ministers Memorial Volume, (Williams, Merthyr – 1933)

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.