Glaneinon

Tý a bedyddfa Glaneinon gyda dwy wraig. Mae'r tý a'r tir lle saif y bedyddfa wedi bod mewn dwylo preifat ers degawdau / Glaneinon house & baptistry with two ladies. The house and land where the baptistry is have been in private hands for several decades.
Mrs J Starmore
Mae 'Tý-bedydd' yng Nglaneinon heb newid llawer dros y degawdau. Mae'r penillion yma o 1904 yn awgrymu i aelodau'r Capel ei godi, ond, roedd cartref wedi bod yno ynghynt ac mae'n siwr mai ailgodi ac ailgynllunio a wnaed yn 1904. Mae i'r tý batrwm cymesur gyda drws ar bob ochr ... un ochr i'r dynion a'r llall i'r merched o bosib?/ A 'baptism house' has stood at Glaneinon for well over a century. These verses from 1904 suggest that Chapel members built it, but, a dwelling had been on the site before this and it is probable that a rebuild and redesign was carried out in 1904. The house has a symmetrical pattern with a door on each side ... one side for the men and the other for the women possibly?
The County Echo 7-4-1904
Cofeb i Tom Edwards, Glaneinon ym mynwent Hermon / Memorial to Tom Edwards, Glaneinon at Hermon cemetery.
Carreg fedd y teulu Evans, Glaneinon ym mynwent Hermon / Memorial to the Evans family, Glaneinon at Hermon cemetery.
Miss Elizabeth Ann Edwards - ar y cei / on the quay.
C1955

Mae gan Undeb Bedyddwyr Cymru ddwy eglwys yn Abergwaun – sef Hermon (Cymraeg) a Bethel (Saesneg).

Cyn 1901, byddai aelodau newydd yn cael eu bedyddio yn yr Afon Gwaun i lawr yn y Cwm. Cafodd bedydd ei adeiladu yng Nglaneinon (sillafwyd yr enw gydag a slawer dydd) er mwyn hwyluso y dasg ym misoedd y gaeaf.

Ar y 15fed o Fehelin, 1879, cymmerodd y bedydd cyntaf le yn Nglanainon, gan y Parch William Jones. Hyd yn hyn gweinyddid yr ordinhad yn yr afon Gwaen.”  (darn o erthygl hanesyddol, ‘Seren Cymru’, Gorffennaf 19 1907)

Adeiladwyd y tý sy’n sefyll wrth ymyl y pwll bedydd cyn 1904, ond bryd hyn, trowyd y bwthyn yn adeilad mwy addas at statws ordinhad bedydd .

Mae cyfrifiad 1901 yn nodi bod y teulu Evans yn byw yng Nglaneinon – Lefi, torrwr beddi 62 oed, a aned yn Llanhowell; Margaret, ei wraig 62 oed, a anwyd yn Nhreletert; Elizabeth, eu merch 20 oed – gwniadwraig, a aned yn Abergwaun; a Mary eu merch 15 oed, a anwyd yn Llanstinan. Bu Lefi farw yn 1906 a’i wraig yn 1912. Claddwyd hwy gydag un arall o’u merched, Sophia, yn y fynwent gerllaw Glaneinon.

Yn adroddiad y capel, 1927, sonnir am deulu Glaneinon – Hannah a William Edwards fel aelodau, ynghyd â Sophia a T H Edwards. Roedd Sophia Evans, merch Levi Evans wedi priodi â Thomas Henry, mab William Edwards.

Cofir am Mr William Edwards am ei fod yn gyfrifol am ddefnyddio pwmp yn Hermon, er mwyn hala pwer i’r organ, cyn dyddie trydan. (Weithe, fe fydde Miss Gwenfil Jones, yr organyddes, yn gorfod dihuno William Glaneinon  os wedd e wedi mynd i gwsgu yn ystod y bregeth ar nos Sul.) We ganddo fe a Hannah fab a merch- Tom ac Elizabeth Ann. Torrwr beddau we Tom wrth ei waith, yn gorfod bod mas ym mhob tywydd. Bydde’r tân agored yng Nglaneinon yn gysur mowr iddo wedi dod gatre ar ddwarnod garw yn y gaea’, â’i ddillad yn wlyb.

 

Isod mae cofnod o gyhoeddiadau bedydd ar gyfer Hermon a Bethel o dudalennau  y County Echo.

The Baptist Union of Wales has two churches in Fishguard – namely Hermon (Welsh) and Bethel (English).

Originally, new members would be baptized in the River Gwaun down in Lower Fishguard. However, a baptistry was built at Glaneinon (previously spelt with an a) to facilitate baptisms throughout the year.

“On the 15th of July, 1879, the first baptism took place at Glanainon, by the Rev. William Jones. So far the ordinance was administered in the Gwaen river”.(translation from an historical synopsis,  Welsh Baptist newspaper, July 19th 1907)

The house that stands beside the baptistry was probably redesigned and extended in 1904. The poem above celebrated the occasion when new foundation stones were placed.

The 1901 census notes that the Evans family lived at Glaneinon – Levi, a 62 yr old gravedigger, born in Llanhowell; Margaret, his 62yr old wife, born in Letterston; Elizabeth, their 20 yr old daughter – a dressmaker, born in Fishguard; and Mary their 15 yr old daughter, born in Llanstinan. Levi died in 1906 and his wife in 1912. They are buried with another of their daughters, Sophia, in the cemetery adjoining Glaneinon.

The Edwards family lived at Glaneinon sometime later. In the 1927 chapel report, Hannah and William Edwards are mentioned as members, together with  Sophia and T H Edwards.

Mr William Edwards is remembered because he was responsible for using the pump at Hermon Chapel to power the organ, before it’s connection to electricity. (Sometimes, Miss Gwenfil Jones, the organist, would have to wake William Glaneinon if he had gone to sleep during the sermon on Sunday night.) He and Hannah had a son and a daughter – Tom and Elizabeth Ann. Tom married Sophia Evans, daughter of Levi Evans, Glaneinon. His occupation was also gravedigging. He had to be out in all weathers. The open fire at Glaneinon would be a great comfort to him on coming home after a hard day in winter, with his clothes all wet.

Below is a record of baptism announcements for Hermon and Bethel from the pages of The County Echo.

28-11-1901  On Sunday afternoon last a very large number of people assembled at Glaneinon to witness the baptism by immersion of four young persons, by the Rev Dan Davies, Hermon.

20-2-1902 Advertisment. The ordinance of baptism by immersion was performed at Glaneinon on Sunday by the Rev Dan Davies.

12-6-1902 There was a very large gathering at Glan-ainon on Sunday afternoon last to witness the baptism by immersion of three young men, the Rev Dan Davies (Hermon) officiating

4-9-1902 Baptism.—On Wednesday morning, by special request, the Rev Dan Davies, pastor of Hermon, conducted the ordnance of baptism by immersion at Glanainon. The candidate was Mr Davies, of Glancleddy, the baptism being witnessed by several persons.

10-9-1903 Hermon. Last Sunday morning at the Hermon Baptistry, the Rev Dan Davies performed the ordinance of baptism by immersion. There were two candidates and a large number of devoted spectators.

24-12-1903 Baptism —One of the largest gatherings of people ever seen at Glan-ainon was the assembly on Sunday afternoon last, in the presence of which the popular pastor of Hermon (Rev Dan Davies) baptised two young women and five young men. The ordinance was most impressively carried out.

24-3-1904 Hermon. On Sunday morning last there was a numerous gathering at Glanainon to witness the baptism of two young women, the esteemed pastor, Rev Dan Davies, officiating in a most effective manner.

14-7-1904 Hermon. On Sunday morning the ordinance of baptism took place at Glanainon, the respected Pastor officiating. In the afternoon the rev gentleman conducted an open air meeting at Lower Town, which was very numerously attended.

16-2-1905 Hermon. There was a vast assembly of people at Glanainon on Sunday afternoon last to witness the ordinance of baptism being carried out by the respected pastor of Hermon Church, Rev Dan Davies, who immersed six candidates. This number brings the church membership to 723, making it one of the largest in the Principality.

23-3-1905 Hermon. There was a large gathering at Glanainon on Sunday morning last to witness the ordinance of baptism being carried out by the respected pastor, Rev Dan Davies At the morning service Mr Davies delivered a very able and timely discourse on the first five verses in the first epistle of James.

13-4-1905 Baptism. On Sunday afternoon last in spite of the inclement weather, a large concourse of people assembled at Glanainon to witness the baptism of two candidates. The respected pastor, Rev Dan Divies, officiated in his usual earnest and impressive manner.

31-8-1905 Hermon.  On Sunday last, the ordinance of baptism was performed at Glanainon in the presence of a large concourse of spectators, the respected Pastor officiating. On Sunday next, the Rev T Roberts, Coedpoeth, Wrexham, will preach at Hermon Chapel.

10-5-1906 Baptism. On Sunday morning next, at 9 o’clock, the ordinance of baptism will be carried out at Glanainon by the respected pastor of Hermon Church, the Rev Dan Davies.

9-8-1906 Baptism. The ordinance of baptism was carried out at Glanainon on Sunday morning last by the Rev Dan Davies, the earnest pastor of Hermon, when two candidates were immersed in the presence of a numerous gathering of spectators.

28-3-1907 Advertisement. The ordinance of baptism will take place at Glanainon on Sunday morning at 9.30 in connection with Bethel English Baptist Church.

27-6-1907 On Sunday afternoon next the ordinance of baptism will take place at Glanainon, the Rev Dan Davies officiating.

1-8-1907 HERMON. The ordinance of baptism was carried out at Glanainon on Sunday afternoon last in the presence of a numerous assembly of spectators, three young women being baptised by the earnest pastor, Rev Dan Davies.—On Sunday afternoon next the Rev Dan Davies, and the Rev Ifan Davies, Llangloffan, will preach at Scleddy Chapel on the occasion of the reopening of the sacred edifice after undergoing renovation.

5-9-1907 Hermon. The ordinance of baptism was carried out at Glanainon on Sunday morning last, one young man being baptised by the Rev Dan Davies, the respected pastor of Hermon, who also preached eloquently to crowded congregations at both morning and evening service. At the evening service Miss Hodges, of the Square Boot Warehouse, rendered a Welsh solo very effectively, Mr A. J. Hodges accompanying on the organ.—On Sunday next the Rev E R. Evans, Pontardawe, will be the preacher at Hermon.

24-9-1908 Baptism.—The ordinance of baptism will be carried out at Glanainon on Sunday morning next by the Rev Dan Davies the esteemed pastor of Hermon. The rev gentleman is preaching this week at the Baptist Union meetings at Holyhead.

11-2-1909 Baptism. On Sunday afternoon last, at J Glanainon, in the presence of a large concourse of spectators, the Rev Dan Davies baptised two candidates for membership in Hermon Church.

29-7-1909 Baptism.—A large concourse of people gathered at Glan Ainon on Sunday afternoon last to witness the baptism of two candidates for membership in Hermon Church. The Rev Dan Davies, the esteemed pastor, officiated in his usual impressive and earnest manner.

10-3-1910 Baptism.—The ordinance of baptism was observed in Hermon Baptistry at Glanainon on Sunday afternoon, when seventeen candidates for Church membership were immersed by the pastor (Rev Dan Davies), who also delivered an eloquent and appropriate discourse. There was a very large congregation present.

14-4-1910 Baptism. At nine o’clock on Sunday morning four candidates for membership of Hermon Church were immersed by the pastor (Rev. Dan Davies) at the Glanainon Baptistry in the presence of a large number of devout spectators. The morning was ideally spring like in character, not a breath of air stirring, whilst the sweet melody of birds added an unwonted charm to the impressive nature of the ordinance.

7-7-1910 Baptism.—The ordinance of baptism was observed at Glanainon Baptistery on Sunday, when two female candidates for the membership of Hermon Chapel were immersed by the respected pastor, Rev. Dan Davies.

27-10-1910 Hermon. At Glanainon, on Sunday morning, the ordinance of baptism was administered, three candidates for church membership being immersed by the pastor, Rev. Dan Davies.

Am fwy o wybodaeth am Dan Davies cliciwch yma.

For more information on Dan Davies click here.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.