Teulu David Lloyd George’s Family

Nifer o’r ymwelwyr ar y daith / Several of the participants on the visit. Beatrice & Ronald Lewis, Tresinwen (ar y dde / seen on the right)
Y Llien Gwyn - Hydref / October 1979

This is a bilingual post. Please scroll down for English.

Erthygl am y Teulu George o Rhifyn 1 (Hydref 1979) o’r Llien Gwyn. 

Ar benwythnos y 25 o Fai daeth parti o Ogledd Cymru am dro i’r de i ymweld â rhai o’r llefydd y bu teulu David Lloyd George, Prif Weinidog, yn byw.

Ddydd Sadwrn ymwelwyd â Ffynnone, Boncath, cartref y Iarll Loyd George presennol. Yr oedd y gerddi ar agor i aelodau Cymdeithas Cyfenw Teuluol y Siorsiaid.

    Ddydd Sul, gadawyd gwesty’r Bae Abergwaun mewn bws mini i wasanaeth blynyddol Harmoni, Capel y Bedyddwyr, Pencaer a’r Parch Melville Davies, Porth Tywyn yn gwasanaethau.

  •     Ar ôl y gwasnaeth, aeth y parti ymlaen i Bwllderi i weld carreg goffa Dewi Emrys, lle cafodd yr ysbrydoliaeth i ysgrifennu ‘Pwllderi’. Yna ymlaen i Ddolgar lle cafodd sawl basned o gawl â sêrs ar ei wyneb.

     Yn y prynhawn, aeth y parti i gapel bach Seion, Sgleddau. Codwyd y capel a’r rhan fwyaf o’r arian yn rhodd gan Mary George, Trecoed, mamgu David Lloyd George.

    Yna, ymlaen i Drecoed lle bu David a Mary yn ffermio. Ymlaen wedyn i eglwys Trefwrdan i weld beddau William, tad David Lloyd George a David a Mary ei dadcu a’i famgu, Galwyd hefyd yng nghapel Llangloffan lle bu nifer o’r teulu yn addoli.

     O Langloffan am Drefasser. Dywed traddodiad mai dyma gartref Esgob Aser y gŵr a ysgrifennodd hanes y Brenin Alffred yn yr wythfed ganrif. Cafwyd dau esgob o Drefasser erbyn hyn, canys dyma lle ganwyd y diweddar John Thomas Esgob Aberhonddu ac Abertawe.

    Dros Garn Fawr wedyn i Dresinwen, hen gartref William George, hen-ddadcu David Lloyd George.  Ymlaen i Drehowel, pencadlys Col. Tate, 22 Chwefror 1797.

Gorffenwyd y daith ym Mrestgarn i weld y cloc a saethwyd gan y Ffrancod.

   Trefnwyd y daith gan Mr Gerwyn Williams (Pontiago) a diolchir iddo hefyd am ysgrifennu’r hanes a’i ddanfon i’r papur i’r darllenwyr gael rhannu’r profiad.”


Here is the translation of an article, and a photo about a George Family visit, from Issue 1 (October 1979) of the Llien Gwyn local newspaper.

On the weekend of the 25th of May a party from North Wales came for a visit to the south to see some of the places where the family of David Lloyd George, the Prime Minister, lived.

On Saturday we visited Ffynnone, Boncath, the home of the current Earl Lloyd George. The gardens were open to members of the George Family Surname Society.

On Sunday, leaving the Fishguard Bay Hotel in a minibus, the party attended the annual Harmony  Baptist Chapel service at Pencaer. Rev Melville Davies, Porth Tywyn preached.

After the service, the party went on to Pwllderi to see Dewi Emrys’ memorial stone. Here he got the inspiration to write his famous dialect poem ‘Pwllderi’. Then on to Dolgar where he wrote of the cawl (broth) he was given which was adorned with stars on it’s surface.

In the afternoon, the party went to the small chapel of Seion, at Scleddau. The chapel was mostly  built at the expense of Mary George, Trecoed, David Lloyd George’s grandmother.

Then, on to Trecoed where David and Mary farmed. Then on to Jordanston church to see the graves of William, David Lloyd George’s father and David and Mary his grandparents, We also called in Llangloffan chapel where many of the family worshipped.

From Llangloffan to Trefasser. Tradition tells that this is the home of Bishop Aser, the man who wrote the history of King Alfred in the eighth century. There have now been two bishops from Trefasser, for this is where the late John Thomas, Bishop of Brecon and Swansea, was born.

Then over Garn Fawr to Tresinwen, the old home of William George, David Lloyd George’s great-grandfather. On to Trehowel, Col Tate’s headquarters during the 1797 invasion.

The journey ended at Brestgarn to see the clock which was shot by the French.

The trip was organized by Mr Gerwyn Williams (Pontiago) and he is to be thanked for writing this account and sending it to the paper for readers to share the experience.”

Comments about this page

  • I was so pleased to see Beatrice Lewis (née George) in the photo. I first met her in 2012 I believe, when researching the history of the George families descended from William George b1747 and his wife Mary b1752 of Tresinwen Farm near Strumble Head. I was a total stranger knocking on her door at Tresinwen. She invited me in, sat me down and plied me with tea and cake. Then I was offered her copy of the George family tree which had been compiled by Gerwyn Williams of Pontiago. This I copied and returned. I have never forgotten the hospitality showered on me that day. Sadly Beatrice died in 2017 aged 92 and I believe is memorialised at Harmony Chapel. Gerwyn moved to Whitland to be nearer his family.

    By Len Urwin (03/02/2024)

Add a comment about this page

Your email address will not be published.