Trefin - Yr Archdderwydd / The Archdruid

Cerdd am y bae hyfryd sydd ar waelod pentre Trefin / A poem about the beautiful cove at Trefin.
Yr Archdderwydd Trefin - Edgar Phillips - The Archdruid 'Trefin'.
Edgar yn Eisteddfod Aberhonddu gyda'i wraig and a'i ferch, Lynne.
William, Martha ac Edgar Phillips c.1891
Englyn Gorfodaeth Milwrol Edgar Phillips 1916 / A verse on military conscription which Edgar wrote in 1916 for the Christmas Eisteddfod at Croesgoch.
Hysbyseb o 1919 ar gyfer busnes teilwra J W Evans / An advert from 1919 for the tailoring business of J W Evans.
Ganwyd Edgar Phillips ar Hydref 8fed 1889 yn ‘Rose Cottage’, Trefin. Mae’r bwthyn yn cael ei adnabod heddi fel ‘North End’. Roedd yn unig blentyn i William Bateman Phillips a Martha (nee Davies) ei wraig. Stiward llong oedd gwaith William Phillips. Collodd Edgar ei fam pan oedd yn bedair oed a chafodd ei fagu wedyn gan chwaer ei dad, Mari Martin , a’i gwr John yn Court House, gyferbyn â’r Capel Bach. Prentiswyd Edgar i fod yn deiliwr gyda’i wncwl, JW Evans, pan yn ifanc. Roedd yn anfodlon ar hyn ac gwnaeth gais i jengyd i’r môr.  Ond, o’r siopwaith teiliwr yn Nhrefin cododd tri bardd cadeiriol – sef Trefin, Gwilym Fflur a D D Lloyd Evans.

Wedi gorffen ei brentisiaeth aeth Edgar i weithio fel teiliwr yn Nhreletert ac wedyn Hendy Gwyn. Yno roedd yn gwneud ‘breetches’ pen-glin. Aeth i Gaerdydd wedyn i ddysgu ‘torri’ dillad merched ac ymhellach wedyn i Lundain yn 1912. Ar ddechre’r Ryfel Mawr sefydlodd fusnes teilwra gyda phartner yng Nghaerdydd a phriodi gyda Hannah Clements yn 1915. Oherwydd effaith economaidd y brwydro, methiant fu’r busnes. Ymaelododd â’r fyddin yn y flwyddyn hon a threulio amser ar Ynys Wyth a Ffrainc. Fe’i clwyfwyd yn wael yn 1917. Croesodd yn ôl o Calais ac i ysbyty ym Mryste. Bu effaith y niwed hwn yn drwm arno am weddill ei fywyd. Aeth yn athro Ysgol Sul tra’n gweithio fel teiliwr wedi’r rhyfel.

Gwreiddiodd y syniad o fynd yn athro ysgol yn ei ben. Apwyntiwyd ef yn Ysgol Pengam yn 1923 ac wedyn yn athro’r Gymraeg yn Ysgol Eilradd Pontllan-ffraith tan ei ymddeoliad yn 1954. Talcen caled oedd dysgu’r Gymraeg yn yr ardal hon.

Priododd deirgwaith: Hannah Clement o Dredegar, yn 1915 a fu farw yn 1943; Violet Annie Burnell, athrawes, yn 1946 – diddymwyd y briodas yn 1950; Maxwell Fraser yn 1951. Cafodd ferch, -Lynne, gyda’i wraig gyntaf.

Yr oedd yn gystadleuydd cyson mewn eisteddfodau.  Wedi ennill 33 o gadeiriau barddol a choron, enillodd gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1933 a bu’n Geidwad cleddyf Gorsedd y Beirdd o 1947 hyd 1960, pan etholwyd ef yn Archdderwydd. Cyhoeddodd ‘Trysor o Gân’, cerddi i blant mewn pedair cyfrol (1930-36), ‘Caniadau Trefîn’ (1950) ac ‘Edmund Jones, Yr Hen Broffwyd’ (1959). Bu’n ymwelydd cyson â Threfin ar hyd ei oes.

Pan ddewiswyd ef yn Archdderwydd yn 1960, roedd ei iechyd yn dirywio. Bu farw ar Awst 30, 1962.

Nodyn am y gerdd ‘Aberfelin’ – Cerdd o gylchgrawn ysgafn ‘Blodau’r Ffair – Rhif 9’, pris – swllt, chwecheiniog, a gyhoeddwyd gan Urdd Gobaith Cymru yn Haf 1959.

Edgar Phillips was born on October 8th 1889 in ‘Rose Cottage’, Trefin. The cottage is known today as ‘North End’. He was the only child of William Bateman Phillips and Martha (nee Davies) his wife. William Phillips was a Ship’s Steward. Edgar lost his mother when he was four years old and was then brought up by his father’s sister, Mari Martin, and her husband John in Court House, opposite Capel Bach. Edgar was apprenticed to be a tailor with his uncle, J W Evans, when young. He was an unwilling apprentice and tried running away to sea. However, from the tailor’s shop in Trefin three chaired poets arose – namely Trefin, Gwilym Fflur and D D Lloyd Evans.

After finishing his apprenticeship Edgar went to work as a tailor in Letterston and then Whitland. There he was employed in making knee breeches. He then went to Cardiff to learn to ‘cut’ ladies fashions and there on to London in 1912. At the start of the Great War he set up a tailoring business with a partner in Cardiff and married Hannah Clements in 1915. Due to the economic impact of the fighting, the business was a failure. He joined the army in this year and spent time on the Isle of Wight and France. He was badly wounded in 1917. He crossed back from Calais and to a hospital in Bristol. The impact of this event was heavy on him for the rest of his life. He became a Sunday School teacher while working as a tailor after the war.

The idea of ​​becoming a school teacher took root in his head. He was appointed at Ysgol Pengam in 1923 and then as a teacher of Welsh at Ysgol Pontllan-fraith, (Secondary) until his retirement in 1954. Teaching Welsh in this area was a difficult task.

He married three times:  Hannah Clement of Tredegar, in 1915 who died in 1943;  Violet Annie Burnell, teacher, in 1946 – marriage was dissolved in 1950; Maxwell Fraser in 1951.  He had a daughter, Lynne, with his first wife.

He was a regular competitor at eisteddfodau. Having already won 33 bardic chairs and a crown, he won the chair at the National Eisteddfod in 1933 and he was Keeper of the sword of the Gorsedd of Bards from 1947 to 1960, when he was elected Archdruid. He published ‘Trysor o Gân’, poems for children in four volumes (1930-36), ‘Caniadau Trefîn’ (1950) and ‘Edmund Jones, The Old Prophet ‘ (1959). He was a regular visitor to Trefin throughout his life.

When he was chosen as Archdruid in 1960, his health was already deteriorating.  He died on August 30, 1962.

A note about the poem ‘Aberfelin’ – a poem from a 1959 magazine published by the Welsh youth movement ‘Urdd. The poem is a parody of an Irish song and is from the point of view of a Trefin lad, working in England and longing to be in Aberfelin, in the arms of his ‘dear Mair.”

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.