Aberfelin

Suzanne Meredith-Barrett's collection

A photograph of Aberfelin, near Trefin, taken during August 1936.

Believed to have dated from the fifteenth century, for 500 years the mill was a vital part of village life in Trefin, villagers would bring sacks of wheat to be milled into flour, and cartloads of barley to be ground into winter feed for their livestock.

By 1900 cheap grain from overseas was being milled by much larger mills in towns, with better transport links bringing their products to the doorstep.

The Mill had stopped working by 1918 and is now just a ruin. It overlooks the bay of Aberdraw, and inspired the well known poem ‘Melin Trefin’ by William Williams (1875-1968), known by his bardic name of Crwys.

Crwys

Crwys served as Archdruid of the National Eisteddfod of Wales from 1939 to 1947. Like all other Archdruids, Crwys had himself won several major prizes at the National Eisteddfod. He was a three-time winner of the crown: at Colwyn Bay in 1910, at Carmarthen in 1911, and at Corwen in 1919.

Ffotograff o Aberfelin, ger Trefin, a dynnwyd yn ystod Awst 1936.

Credir i’r felin ddyddio o’r bymthegfed ganrif, ac am 500 mlynedd bu’r felin yn rhan hanfodol o fywyd pentre Trefin. Byddai pentrefwyr yn dod â sachau o wenith i’w malu’n flawd, a llwythi o haidd i’w falu i borthiant gaeaf i’w hanifeiliaid.

Erbyn 1900 roedd grawn rhad o dramor yn cael ei falu gan felinau llawer mwy mewn trefi, gyda gwell cysylltiadau trafnidiaeth iddod â’r cynnyrch at garreg y drws.

Roedd y melinydd wedi rhoi’r gorau i’w waith erbyn 1918 ac mae’r felin bellach yn adfail. Mae’n edrych dros Fae Aberdraw, ac ysbrydolodd y lle gerdd adnabyddus ‘Melin Trefin’ gan William Williams (1875-1968), a adnabyddir wrth ei enw barddol Crwys.

Crwys

Gwasanaethodd Crwys fel Archdderwydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru rhwng 1939 a 1947. Fel pob Archdderwydd arall, roedd Crwys ei hun wedi ennill sawl gwobr fawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Enillodd y goron deirgwaith: ym Mae Colwyn yn 1910, yng Nghaerfyrddin yn 1911, ac yng Nghorwen yn 1919.

 

30 years after writing ‘Melin Trefin’ Crwys inducted the then Princess Elizabeth into the Gorsedd of Bards at the Eisteddfod held in Bridgend in 1948…well before her coronation as Queen.

30 mlynedd ar ôl ysgrifennu ‘Melin Trefin’, sefydlodd Crwys y Dywysoges Elizabeth i Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd hyn yn 1948…ymhell cyn ei choroni’n Frenhines.

Crwys recalled how he came to write the poem –

I had been invited to preach at Trefin and, as was the custom of the time, I was put up by a member of the congregation, a Mrs Owen whose husband had come from North Wales to manage a quarry nearby. After supper, I walked down to the little cove nearby and saw the ruin of this old mill. I then went back to the house and removed the cup and saucer that were still on the table , pushed back the tablecloth and began to write. It all came to me very easy, except for the last four lines- they came from above !

Crwys was one of the most prolific and popular poets of his time. He died on 13th January 1968.

Cofiai Crwys sut y daeth i ysgrifennu’r gerdd –

Cefais wahoddiad i bregethu yn Nhrefin ac, yn ôl yr arfer, cefais fy rhoi i fyny gan aelod o’r gynulleidfa, sef Mrs Owen yr oedd ei gŵr wedi dod o Ogledd Cymru i reoli chwarel gerllaw. Ar ôl swper, cerddais i lawr at y cildraeth bach gerllaw a gweld adfail yr hen felin hon. Yna es yn ôl i’r tŷ a thynnu’r cwpan a’r soser oedd yn dal ar y bwrdd , gwthio’r lliain bwrdd yn ôl a dechrau ysgrifennu. Daeth y cyfan yn hawdd iawn i mi, heblaw am y pedair llinell olaf – oddi uchod y daethant !

Yr oedd Crwys yn un o feirdd mwyaf toreithiog a phoblogaidd ei oes. Bu farw ar 13 Ionawr 1968.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.