Capel Hermon - Undeb y Bedyddwyr - 1956 - Baptist Union Convension

Tea at St Mary's Church Hall
Keith Bean
Yn y llyfryn mae geiriau ar gyfer 120 emyn Cymraeg i oedolion, 20 emyn Saesneg a 10 emyn Cymraeg i blant / The booklet has the words of 120 Welsh hymns for adults, 20 English hymns and 10 Welsh hymns for children.
H Hughes
Adroddiad 1955 Capel Hermon / Hermon Chapel Report 1955
Cofnod o swyddogion Capel Hermon yn 1955 / A record of Hermon Chapel officers in 1955

Daw’r llun hyfryd yma o blant Capel Hermon o ddathliadau Yr Undeb yn 1956. Gwyl pedwar niwrnod oedd hon ac roedd y plant wedi gorymdeithio o Benslâd  i Gapel Hermon ym Mhenucha’r Dre, yn cario baneri. Wedyn, cawsant eu gwobr – te yn Neuadd Eglwys y Santes Fair! Nid oedd y festri yn Hermon yn ddigon mawr i gynnwys yr holl blant.

Gellir adnabod llawer o wynebau er ei bod braidd yn anodd disgrifio ble mae pawb yn eistedd!!

Dyma ddechre! Ian Bevan – canol yn y blaen – nesaf i fachgen gyda chrys morwr ; Diane Bevan (ei chwaer) rhes ganol, 7fed yn ôl o’r dde; Jean Nicholas – blaen, pellaf ar y chwith; Margaret Lewis; Hazel Lewis yn y canol gyda’r het wen; Pryd John nesaf at Hazel ar y dde; yna Joyce Davies a Rachel John;

This lovely image is of the children of Hermon Chapel who had taken part in the Undeb of 1956. This was a four day festival and the children had marched from Penslade to Hermon Chapel on High Street carrying banners. They were then served their reward – tea in St Mary’s Church Hall !  The vestry at Hermon wasn’t big enough to accommodate all the children involved.

Lots of faces can be identified although its a little difficult to describe where various children are sitting!!

Here goes!   Ian Bevan – front row centre – next to lad with sailor’s shirt ; Diane Bevan (his sister) middle row, 7th back from right; Jean Nicholas – front far left; Margaret Lewis; Hazel Lewis in the middle with the white hat; Pryd John to Hazel’s right; then Joyce Davies and Rachel John;


Ar 20fed o Fai, 1956 – sef y Sulgwyn, bedyddiodd y Parchg Wynn Owen 22 o bobl ifanc yn Hermon. Dyma eu henwau…………        On the 20th of May 1956,- Whitsunday, 22 young people were baptised at Hermon by the Rev Wynn Owen. Here are their names…….

Mair Harries, Maenhir;  Cynthia Harries, Plasyfron;   Georgina Thomas, Main Street;   Jean Thomas, Bryn Road;   Dilys Evans, Penybryn;   Gwilym Evans, Penybryn;   James Thomas, Hendrefach;  Pam James, Penslade;   Glynis Rees, Heol Dyfed;   Lilian Williams, Maeshyfryd;   Margaret John, Scleddau;   John Harries, Slade;  Brian Thomas, High Street;   Lyndon Evans, Brodog;  William Roberts, Scleddau;  John Vittle, Wallis Crescent; Colin Jenkins, Brodog; Howard Griffiths, Wallis; Thomas Williams, Maeshyfryd; David Williams, Hottipass,   Richard Watts, Glasfryn;  Derek Davies, Wallis Crescent.

 

 

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.