Introducing this website - Cyflwyniad i'r wefan

The "gang" with Eurig Evans of Strumble Masonic Lodge

This website is a celebration of the history of Fishguard, Goodwick and the area

Friends, Janet Thomas, Hilary Roscoe, Hedydd Hughes, Mary Robinson and sadly the late Val Hennessy have met regularly in Fishguard for over 10 years to scan photos and documents and create a digital database of local history. Since 2010, five exhibitions have been held and numerous talks given.  From the start, our goal was a website, and now it’s a reality!

Janet, Hedydd and Mary were brought up locally whereas Hilary moved to the area almost 25 years ago.  Janet and Hilary between them, have worked in the town library for over 60 years, Hedydd is a primary school teacher and Mary is working as an archivist in Pembrokeshire Archives.  Val’s expertise in reading legal documents (she had one time worked as a legal clerk) is very much missed  ( as is Val herself!!)

We are always interested in new recruits, so if you think you would like to get involved please contact us.

Mae’r wefan hon yn ddathliad o hanes Abergwaun, Wdig a’r ardal.

Mae pump ffrind, – Janet Thomas, Hilary Roscoe, Hedydd Hughes, Mary Robinson a’r ddiweddar Val Hennessey, wedi cyfarfod yn rheolaidd yn Abergwaun ers bron i 10 mlynedd i sganio lluniau a dogfennau a chreu cronfa ddata ddigidol o hanes lleol. Ers 2010, cynhaliwyd pum arddangosfa a rhoddwyd nifer o sgyrsiau. O’r cychwyn cyntaf ein nod oedd gwefan, a nawr mae’n realiti!

Cafodd Janet, Hedydd a Mary eu magu’n lleol tra symudodd Hilary i’r ardal bron i 25 mlynedd yn ôl. Mae Janet a Hilary rhyngddynt wedi gweithio yn llyfrgell y dref ers dros 60 mlynedd, mae Hedydd yn athrawes ysgol gynradd, ac mae Mary yn gweithio fel archifydd yn Archifau Sir Benfro. Mae arbenigedd Val wrth ddarllen dogfennau cyfreithiol (bu’n gweithio fel clerc cyfreithiolar un amser ) yn cael ei golli’n fawr (fel y mae Val ei hun!!)

Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn recriwtiaid newydd, felly os ydych chi’n meddwl yr hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Contributing to the site – Cyfrannu at y wefan

You can add a comment about anything on the website by clicking on the ‘Add a comment’ link at the bottom of each page. You can also submit your own photos, stories or information to the site by using our contribution form.

Gallwch ychwanegu sylw am unrhyw beth ar y wefan trwy glicio ar y ddolen ‘Ychwanegu sylw’ ar waelod pob tudalen. Gallwch hefyd gyflwyno’ch lluniau, straeon neu wybodaeth eich hun i’r wefan trwy ddefnyddio ein ffurflen gyfrannu.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.